Sở y tế Đồng Nai ban hành văn bản về triển khai hướng dẫn quy định trong mai táng, hỏa táng

 Để thực hiện việc mai táng, hỏa táng, trong đó có các trường hợp tử vong do bệnh Covid-19 đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng dịch theo quy định, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, điều kiện ở các địa phương trong tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh vừa giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng.

Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong bảo quản, quàn, mai táng, hỏa táng, di chuyển thi thể, hài cốt người chết. Đồng thời, quy định cụ thể cách thức vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người chết không do dịch bệnh nguy hiểm; vệ sinh trong mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm.

Để thực hiện thông tư nói trên, Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện hướng dẫn hoạt động mai táng, hỏa táng theo Khoản 3, Điều 55, Nghị định 08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT, nhất là đối với các trường hợp tử vong do covid-19 phải thực hiện theo quy định tại Chương 3, Thông tư số 21/2021/TT-BYT.

Sở Y tế cũng giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp trung tâm y tế cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cộng đồng đảm bảo vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; tổ chức tập huấn về biện pháp phòng, chống dịch và xử lý thi thể người chết cho người tham gia xử lý thi thể nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

Bài viết liên quan

Liên hệ